Ön Bilgilendirme Formu

 

MESAFELİ SATIŞLAR ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU 

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) ve (RG:23.08.2022/31932)hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

2. SATICI BİLGİLERİ Ünvanı : GÖKSEL SAÇ TOKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Adres : Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan Sokak No:7 Kat: 4 Merter Güngören İstanbul Telefon : 0212 507 31 54 Faks : Eposta : [email protected]

Vergi no:  4040032328                                        

3. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.) Teslim edilecek kişi :  Teslimat Adresi :  Telefon :  Eposta/kullanıcı adı : 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ 

4.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. 

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 

4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 Ürün Adı 

KDV 

Kargo Ücreti 

Toplam1

Kargo Tutarı : 

Ödeme Şekli ve Planı :  

Ödenmiş toplam tutar : 

Teslimat Adresi :   Fatura Adresi : Sipariş Tarihi : 

FATURA BİLGİLERİ Ad/Soyad/Unvan :   Adres :  Telefon :  Eposta/kullanıcı adı :  Fatura teslim : 

5. GENEL HÜKÜMLER  ve CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

5.5. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemeyeceğini öğrendiği tarihi takip eden 3 gün içerisinde  durumu ALICI' ya bildirir , ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkını haizdir.

SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halini öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ( teslimat masrafları da bedele dahil olmak üzere)  ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.8.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

ALICInın CAYMA HAKKINI kullanması halinde,

 -Alıcının gösterdiği kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 - İade formu,

-İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte, eksiksiz ve hasarsız olarak satıcının göstereceği taşıyıcıya teslim edilmesi gerekmektedir.

5.9. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ;

-ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, SATICI; alıcının  fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ürün tutarını  14 gün içinde alıcı’ya  nakden ve defaten öder/gönderir.

-ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden/ alıcının  fesih bildiriminin Satıcı’ya  ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin bu 14 günlük yasal süreyi aşabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinin 14 günlük süre içinde yapılmasına rağmen  ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden  itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını,sözleşmeyi fesih hakkını kullanabilir.

5.9.1.ALICI , satıcının öngördüğü/malı alıcıya gönderdiği taşıyıcının dışında bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda iade masrafları alıcıya aittir. Aksi halde satıcıya aittir.

5.9.2.Satıcının malı/ürünü alıcıya  gönderdiği Taşıyıcının ;alıcının bulunduğu yerde şubesinin  olmaması halinde SATICI ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malı alıcıdan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.9.3. ALICIya  teslim edilen malın ayıplı olması durumunda ALICI, iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Alıcının talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir.

5.10.ALICI ; malın tesliminden önce  cayma hakkını kullanırsa ,SATICI ; cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 14 gün içinde 5.9 da gösterilen şekilde mal bedelini iade eder.

 5.11. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.12. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

- Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar

- Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar

- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar 

- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

-Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlar

-Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar

- Kozmetik ve kişisel bakım-kişiye özel ürünlerin, iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

7.ALICININ ÜRÜN İLE İLGİLİ ŞİKÂYET HAKKI  ve MERCİİ

 ALICI ;SATICI ve ürünü ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerde ki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 1.1.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:(1) 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri; a) 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir. 

ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

SATICI: GÖKSEL SAÇ TOKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR